KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sebab dari segala sebab, puncak segala kearifan dan kebaikan, puncak segala harapan, zat yang tersucikan dari segala keserupaan dengan makhluknya, yang maha sempurna diatas yang sempurna telah memberikan kepada kami kesempatan dan kekuatan,hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan makalah kami ini.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjunan kita semua, Nabi Al-Mustofa teladan abadi manusia, beliaulah penyandang gelar Manusia Sempurna, yang akhlak budi pekertinya hanya dapat dibahasakan oleh Al-Quran Yakni Nabi Muhammad SAW. dan Ahlulbaitnya. serta sehabatnya yang setia.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, Insya Allah Pemakalah selain untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Metodologgi Penelitian, Dengan tema Teknik pengumpulan data dan istrumen. Walaupun dalam kenyataannya Pemakalah masih begitu banyak kekurangan baik dari segi penulisan makalah dan penyampaian akan makalah itu sendiri. Untuk itu pemakalah meminta maaf khususnya kepada dosen pengampuh, Andry Syawaluddin M.Pd. Semua itu tidak luput dari keterbatasan Ilmu dari pemakalah serta segala kekurangan yang ada pada diri pemakalah. Namun, dengan tidak mengurangi rasa hormat, pemakalah berharap Makalah ini serta Materi yang akan disampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang.
Semoga rahmat dan hidayah Allah senantiasa menaungi kita semua dan semoga Allah membimbing kita untuk dapat mencapai derajat kesempurnaan dengan segala potensi sempurna yang telah diberikan kepada kita. Amin.
Pemakalah

Advertisements